“CİNAYƏT FƏALİYYƏTİNDƏN ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏRİN LEQALLAŞDIRILMASI, AŞKAR OLUNMASI, GÖTÜRÜLMƏSİ VƏ MÜSADİRƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA” KONVENSİYANIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

30.04.2003 [13:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I.1990-cı il noyabrın 8-də Strasburq şəhərində imzalanmış “Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında” Konvensiya müvafiq ...

“İCBARİ EKOLOJİ SIĞORTA HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.04.2003 [17:45]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 1.Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N-8 (1-ci kitab), maddə 584; 2001-ci il, N-1, maddə 24; N-3, maddə 139; N- 7, maddə 455; N-11, maddələr 680, 698; N-12, maddə 731; 2002-ci il, ...

“ƏTRAF MÜHİTƏ DAİR İNFORMASİYA ALMAQ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNLARINA DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.04.2003 [17:40]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 1.”Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, N-3, maddə 138) 24-cü maddəsində “tədbirlər haqqında” ...

“BƏSİRƏT ÜNVANI” KİTABI TEHRANDA NƏŞR OLUNMUŞDUR

14.04.2003 [17:30]
Respublikamızın İrandakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Odlar Yurdu Universitetinin rektoru professor Əhməd Vəliyevin “Bəsirət ünvanı” kitabı Tehranda ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində nəfis şəkildə çapdan buraxılmışdır. ...

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Res-publikasının ərazisindən tranzit keçidi qaydaları haqqında Əsasna-mənin təsdiq edilməsi barədə
 AZƏRBAYCAN REPUBLİKASININ QANUNU

25.02.2003 [17:40]
"Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziy-yəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: ...

Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

25.02.2003 [17:35]
Bu Qanun hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi, tikintisi, istismarı yenidən qurulması, bərpası, konservasiyası və ləğv edil-məsi zamanı onların təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı mü-nasibətləri tənzimləyir, dövlət ...

Azərbaycan Respublikası Milli MəclisininDaxili Nizamnaməsinə əlavələr vədəyişikliklər edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

22.02.2003 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:I. Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə ...

“QIRMIZI XAÇ VƏ QIRMIZI AYPARA EMBLEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ VƏ ONLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNƏ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

22.06.2002 [20:10]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N 4, maddə 251; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REFERENDUM AKTI

22.06.2002 [19:00]
I. 3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda III hissə əlavə edilsin:“III. Aşağıdakı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz: 1) Vergilər və dövlət büdcəsi; 2) Amnistiya və əfv etmə;3) Seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi ...

“POLİS HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

25.03.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:1. “Polis haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, N 11, maddə 611; Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ RUSİYA FEDERASİYASI ARASINDA “2010-CU İLƏDƏK OLAN DÖVRDƏ UZUNMÜDDƏTLİ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” MÜQAVİLƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

25.03.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 1. Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2002-ci il yanvarın 25-də Moskva şəhərində imzalanmış “2010-cu ilədək olan dövrdə uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında” Müqavilə təsdiq edilsin. ...